Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

USŁUGI / ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ODBIORU I/LUB UTYLIZACJI ODPADÓW Z PAPIERU I TEKTURY, ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ ZE SZKŁA

Oznaczenie sprawy: WZ  – 281/02 /17                                       Łódź, dn. 2017-04-11

 

                        

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Krajowego  Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000045146; NIP 725-18-01-126

Wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi zaprasza do złożenia pisemnej oferty na odbiór następujących odpadów powstających w związku z prowadzeniem działalności przez ZWiK Sp. z o.o.:

- opakowania z tworzyw sztucznych(15 01 02)                                                                                      - odpady tworzyw sztucznych (17 02 03)

- szkło (17 02 02)

Zasady przeprowadzenia postępowania   

 1. 1.   Ofertę odbioru  należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją
  „Oferta odbioru odpadów” na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52,  Kancelaria pok. A - 27

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, nie później
niż do dnia 2017-04-26 do godz. 15:00.

 1. 2.   Oferty złożone po upływie wymaganego terminu do składania ofert nie będą rozpatrywane.
  1. 3.   Oferenci będą związani złożoną przez siebie ofertą 60 dni od upływu terminu
   do składania ofert.

 

 1. Kryterium wyboru oferty: cena – 100%.

Wybrany zostanie oferent, który zaoferuje cenę najniższą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, ZWiK Sp. z o.o. wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie niższe niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę oferty na odbiór odpadów oraz spełni wszelkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy -Załącznik nr 2.
 1. 6.   Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
  1. 7.     Dokumenty wymagane do oferty.

a)    Wypełniony Formularz Ofertowo-Cenowy – załącznik nr 1.

Powyższy dokument winien być podpisany przez Oferenta tj. przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub pełnomocnika ustanowionego przez ww. osobę/y.

 

b)    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: W przypadku, gdy Oferentem jest spółka cywilna lub konsorcjum, do oferty należy załączyć dokumenty rejestrowe każdego ze wspólników spółki cywilnej lub konsorcjum.

-         Dokument winien być przedłożony w formie oryginału lub kserokopii.

-         W przypadku przedsiębiorców związanych umową spółki cywilnej  (wspólników spółki cywilnej) do oferty należy dołączyć dokument rejestrowy każdego z przedsiębiorców.

c)    Aktualne:

zezwolenie na transport i zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach: 15 01 02, 17 02 03, 17 02 02

lub

pozwolenie zintegrowane obejmujące transport i zbieranie lub przetwarzanie odpadów o kodach: 15 01 02, 17 02 03, 17 02 02

lub

wpis do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwy organ, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21  z późn. zm.) .

 

Ww. dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

d)   Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (VAT-5).

 

e)    W przypadku, gdy Oferent  udziela pełnomocnictwa, do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo, które winno określać rodzaj i zakres czynności prawnych,
do których uprawniony jest pełnomocnik.

-         Dokument winien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e

do reprezentowania Oferenta, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

-         Pełnomocnictwo musi być przedłożone do oferty w formie oryginału.

8. ZWiK Sp. z o.o. odrzuci oferty Oferentów, którzy nie złożą wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, a ZWiK Sp. z o.o.
nie wezwie do ich uzupełnienia, zgodnie z pkt 10.

9. ZWiK Sp. z o.o. może pisemnie wystąpić do Oferenta o uzupełnienie treści oferty
w przypadku:

a)  braku jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 8 niniejszego zaproszenia (nie dot. Formularza Ofertowo-Cenowego),

b)  złożenia dokumentu/ów z naruszeniem wymaganych terminów ich ważności,

c)  złożenia dokumentu/ów w niewłaściwej formie lub złożenia dokumentu podpisanych przez osobę/y nieuprawnioną/e do zaciągania zobowiązań
w imieniu Oferenta.

 

10. Oferta będzie podlegać odrzuceniu w przypadku, gdy Oferent w wyznaczonym terminie przez ZWiK Sp. z o.o. nie uzupełni treści złożonej oferty w zakresie wyszczególnionym w pkt 10 niniejszych zasad.

 

11. ZWiK Sp. z o.o. poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe,
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 

12. ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

13. Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:

dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 800 – 1400

          w sprawach formalnych:

          Jakub Adamski

          nr tel. 42 677-84-09

            nr fax.42 677-84-13

        

w sprawach merytorycznych:                                                   

            Tomasz Hołownia                                                                               

            nr tel. 42 677-84-11

                                                       

Załącznik:

 1. 1.     Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowo-Cenowy
 2. 2.     Załącznik nr 2  - Wzór umowy

 

 

 

                                                                                                    Zatwierdził:

 

                                                                                                    Członek Zarządu

                                                                                                    Vadim Stasiak

 

                                                                                                    


 


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook