Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
USŁUGI
FACHOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ od 1925
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

USŁUGI / Nowy artykuł

Oznaczenie sprawy: WZ.281.03.17                                             Łódź, dnia 22.12.2017r.

 

                        

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Krajowego  Rejestru Sądowego

Nr KRS 0000045146; NIP 725-18-01-126

Wysokość kapitału zakładowego 25.400.000,00 zł

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi zaprasza do złożenia pisemnej oferty na zakup złomu stalowego, stalowego-wióry, żeliwnego w okresie 12 miesięcy.

Zasady przeprowadzenia postępowania  

1.   Ofertę zakupu  należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta zakupu złomu” na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52,  Kancelaria pok. A - 27

w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, nie później niż do dnia 18.01.2018 roku do godz. 15:00.

2.   Oferty złożone po upływie wymaganego terminu do składania ofert nie będą rozpatrywane.

3.   Oferenci będą związani złożoną przez siebie ofertą 60 dni od upływu terminu do składania ofert.

4.   Cena oferty winna uwzględniać pełen asortyment wymieniony w „Formularzu Ofertowo-Cenowym” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, pod rygorem odrzucenia oferty.

5.   Zastrzega się, że ogólna ilość złomu stalowego, żeliwnego wyszczególnionych w „Formularzu Ofertowo-Cenowym” Załącznik nr 1 może ulec zwiększeniu o 30% (zgodnie z zapisami umowy).

6.   ZWiK Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości pomniejszenia cen podanych w ofercie z tytułu zanieczyszczeń.

7.   Kryterium wyboru oferty: cena – 100%.

Wybrany zostanie oferent, który zaoferuje cenę najwyższą.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Sprzedający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, zawierających ceny nie niższe niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8.   Z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą cenę oferty na zakup złomu oraz spełni wszelkie wymagania określone w niniejszym zaproszeniu, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy -Załącznik nr 2.

9.    Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

10.    Dokumenty wymagane do oferty.

  a)    Wypełniony Formularz Ofertowo-Cenowy – załącznik nr 1.

Powyższy dokument winien być podpisany przez Oferenta tj. przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub pełnomocnika ustanowionego przez ww. osobę/y.

  b)    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: W przypadku, gdy Oferentem jest spółka cywilna, do oferty należy załączyć dokumenty rejestrowe każdego ze wspólników spółki cywilnej.

   -    Dokument winien być przedłożony w formie oryginału lub kserokopii.

   -    W przypadku przedsiębiorców związanych umową spółki cywilnej (wspólników spółki cywilnej) do oferty należy dołączyć dokument rejestrowy każdego z przedsiębiorców.

  c)    Aktualne zezwolenie (decyzje) na gospodarowanie odpadami wydane przez właściwy organ, zawierające kod odpadu zgodny z podanym w Formularzu Ofertowo – Cenowym, przedłożone w formie oryginału lub kserokopii.

ZWiK Sp. z o.o. może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  d)   Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (VAT-5).

  e)    W przypadku, gdy Oferent  udziela pełnomocnictwa, do oferty należy przedłożyć pełnomocnictwo, które winno określać rodzaj i zakres czynności prawnych, do których uprawniony jest pełnomocnik.

   -    Dokument winien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta, zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

   -     Pełnomocnictwo musi być przedłożone do oferty w formie oryginału.

11.    ZWiK Sp. z o.o. odrzuci oferty Oferentów, którzy nie złożą wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty będą zawierać błędy, a ZWiK Sp. z o.o. nie wezwie do ich uzupełnienia, zgodnie z pkt 12.

12.    ZWiK Sp. z o.o. może pisemnie wystąpić do Oferenta o uzupełnienie treści oferty w przypadku:

  a)  braku jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 10 niniejszego zaproszenia (nie dot. Formularza Ofertowo-Cenowego),

  b)  złożenia dokumentu/ów z naruszeniem wymaganych terminów ich ważności,

  c)  złożenia dokumentu/ów w niewłaściwej formie lub złożenia dokumentu podpisanych przez osobę/y nieuprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta.

 13.    Oferta będzie podlegać odrzuceniu w przypadku, gdy Oferent w wyznaczonym terminie przez ZWiK Sp. z o.o. nie uzupełni treści złożonej oferty w zakresie wyszczególnionym w pkt 12 niniejszych zasad.

 14.    ZWiK Sp. z o.o. poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 15.    ZWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 16.    Osoby upoważnione do kontaktów z Oferentami:

      dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godz. 800 – 1400

          w sprawach formalnych:

          Jakub Adamski

          nr tel. 42 677-84-09

         nr fax.42 677-84-13

         w sprawach merytorycznych:                                       

          Tomasz Hołownia                                                                     Zatwierdził:

         nr tel. 42 677-84-11                                                         

Załącznik:                                                                                    CZŁONEK ZARZĄDU

  1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowo-Cenowy                             Vadim Stasiak

      2. Załącznik nr 2  - Wzór umowy


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook