Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

O FIRMIE / Wydział Produkcji Wody „Łódź” Dąbrowa

Wydział Produkcji Wody „Łódź”

Najstarszy i największy w Łodzi, jeden z najnowocześniejszych w Polsce

Wydział Produkcji Wody „Łódź"
pozyskuje wodę ze studni głebinowych zlokalizowanych na terenie m. Łodzi i jej obrzeżach, tworzące tzw. system „Łódź”. Największym i jednocześnie najstarszym z nich jest Wodociąg „Dąbrowa", który pracuje wyłącznie w oparciu o studnie głębinowe. Działa on już od ponad 60 lat.

Wodociąg „Dąbrowa" wydobywa wodę z 13 studni o głębokości od 120 do ponad 900 metrów z pokładów czwartorzędu, górnej i dolnej kredy.

W skład Wodociągu „Dąbrowa" wchodzą także:

  • Stacja Uzdatniana Wody, gdzie „głębinówka" jest oczyszczana, 
  • Chlorownia - tam jest dezynfekowana, 
  • Pompownia Drugiego Stopnia, skąd woda jest pompowana do zbiorników na Stokach, a stamtąd płynie grawitacyjnie do łódzkich mieszkań. 

Dlaczego „Dąbrowa"?

Wszystko wymyślił ponad 100 lat temu angielski inżynier William Heerlein Lindley, który - opracowując projekt miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - zaproponował zaopatrywanie Łodzi w wodę m.in. ze studni głębinowych, położonych w południowo-wschodniej części miasta i jego okolicach. Do budowy systemu wodociągowego i wiercenia studni przystąpiono jednak dopiero w 1934 roku – szczegółowy projekt Wodociągu „Dąbrowa" przygotował wybitny polski uczony prof. dr inż. Romuald Rosłoński.

Do wybuchu II wojny światowej wybudowano trzy dolnokredowe studnie głębinowe: na Chojnach, w Starych Górkach i na Dąbrowie, o łącznej wydajności 18 tys. m3 na dobę (piękne, doskonale utrzymane obudowy wieżowe dwóch pierwszych studni można podziwiać do dziś).

W tym samym czasie – w połowie lat 30. ubiegłego stulecia – rozpoczęto budowę miejskiej sieci wodociągowej, Stacji Uzdatniana Wody na Dąbrowie z odżelaziaczami i pompownią, połączonej rurociągiem ze studniami i powstającymi także wtedy dwoma pierwszymi zbiornikami wody czystej na Stokach (o łącznej pojemności 30 tys. m3). Stąd woda miała być rozprowadzana po mieście grawitacyjnie, trzema magistralami połączonymi z siecią rozdzielczą. Przewidywano, że uruchomienie Wodociągu „Dąbrowa" i oddanie do użytku pierwszych kilometrów miejskich rurociągów nastąpi w 1941 roku, ale wybuch wojny zniweczył te plany.

Niemcy kontynuowali budowę wodociągu tylko w zakresie związanym bezpośrednio z potrzebami wojennymi. W 1943 roku ukończono stację wodociągową na Dąbrowie o zdolności produkcyjnej 18 tys. m3 na dobę, wtedy też włączono do eksploatacji wodociąg. W styczniu 1945 roku do wodociągu miejskiego były przyłączone 153 posesje zamieszkane przez ok. 15 tys. osób – dobowe zużycie wody w Łodzi nie przekraczało wtedy 6 tys. m3.

Lata powojenne to ciągła rozbudowa i modernizacja Wodociągu „Dąbrowa". Wiercono kolejne studnie głębinowe, wybudowano nowe rurociągi przesyłowe, zamontowano dodatkowe odżelaziacze, wymieniono pompy, wybudowano chlorownię i wyposażano elementy dąbrowskiego wodociągu w nowoczesną automatykę. Przystąpienie zaś Polski do Unii Europejskiej pozwoliło na pozyskanie dodatkowych funduszy na dalsze unowocześnianie tego systemu wodociągowego. Obecnie Wodociąg „Dąbrowa” może dostarczać łodzianom 48 tys. m3 wody głębinowej na dobę.

Superstacja Uzdatniana Wody

Stacja Uzdatniania Wody na Dąbrowie to dziś jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. W maju 2005 roku zakończono, finansowaną przez miasto, kompleksową modernizację stacji - w ciągu dwóch lat wymieniono tu wszystkie urządzenia technologiczne i elektroenergetyczne (niektóre po ponad 50-letniej eksploatacji).
Zmodernizowano cztery ciągi technologiczne uzdatniania wody, wymieniając na nowe 24 odżelaziacze, wyremontowano i unowocześniono budynek, w którym zamontowane są te urządzenia. Proces uzdatniania wody został całkowicie zautomatyzowany, opomiarowany, a stacja wyposażona w komputerowy system wizualizacji i monitorowania pracy obiektu.
Równolegle z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody odnowiono także zbiorniki wyrównawcze pompowni, wymieniono armaturę zamontowaną w komorach zbiorników.

W latach 2008-2010 wyremontowano magistralę wodociągową doprowadzającą wodę z „Dąbrowy” do miejskich zbiorników na Stokach. W Pompowni Drugiego Stopnia wymieniono pompy starego typu na nowe, energooszczędne oraz wybudowano nowoczesny automatyczny system zabezpieczenia pompowni przed zjawiskiem uderzenia hydraulicznego. Zmodernizowano układu sterowania i wybudowano system monitoringu technologicznego ujęć wód podziemnych, pracujących w układzie bezobsługowym.

W styczniu 2013 r. zakończono rozpoczętą na początku 2012 r. modernizację chlorowni, w ramach której wybudowano nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną oraz wizualizowaną w komputerze, instalację wytwarzania (w chlorowni) podchlorynu sodu w drodze elektrolizy roztworu soli spożywczej i dozowania go do uzdatnionej wody. Instalacja ta zastąpiła dotychczasową, już wyeksploatowaną, instalację chloru gazowego. Nowy system dezynfekcji jest w pełni bezpieczny, przyjazny ludziom i środowisku. Do wytwarzania podchlorynu sodu wykorzystywana jest sól spożywcza warzona, w tabletkach.

Ciekawostki Wodociągu „Dąbrowa":

  • 901 metrów ma najgłębsza studnia, jedna z czterech, eksploatowanych w ujęciu w Grodzisku pod Łodzią. 
  • 340 m3 wody głębinowej na godzinę „daje" najbardziej wydajna górnokredowa studnia w Bronisinie. 
  • Na Chojnach i w Starych Górkach nadal pracują uruchomione przed wojną najstarsze łódzkie studnie głębinowe. Ich obudowy wieżowe mają nietypowy, zabytkowy charakter. 
  • Czas przepływu wody z najdalej położonych studni (ujęcie Grodzisko) do zbiorników na Stokach (12 km) wynosi około 6 godzin. 
  • Średni wskaźnik zużycia energii elektrycznej dla całego Wodociągu „Dąbrowa" wynosi 0,78 kWh na m3 wydobywanej i uzdatnianej wody. 
  • Łódzkie studnie głębinowe są systematycznie monitorowane – kamera do ich telewizyjnej inspekcji, którą dysponuje ZWiK jest jedyną w Polsce, mogącą „zjechać” nawet do1000 metrów pod ziemią.
  • Wybudowana w systemie wodociągowym "Dąbrowa" instalacja wytwarzania podchlorynu sodu w drodze elektrolizy roztworu soli spożywczej jest jedną z największych eksploatowanych w Polsce.

Wydział Produkcji Wody „Łódź" (Wodociąg „Dąbrowa")
ul. Bławatna 19/21 93-232 Łódź
Tel. +48 042 677 85 85


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook