Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
O FIRMIE
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

O FIRMIE / Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-23


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Intencją ZWiK Sp. z o.o. jest, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1). W tym celu w trakcie wdrażania jest nowa strona internetowa ZWiK Sp. z o.o., zgodna z wymogami ww. ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Link do polskiego tłumaczenia wytycznych dla dostępności internetowej (WCAG 2.1): http://wcag21.fdc.org.pl/

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Wszelkie uwagi i zgłoszenia prosimy kierować na adres poczty elektronicznej zwik@zwik.lodz.pl lub telefonicznie: 42 6778205. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacja dotycząca postępowania odwoławczego (informacje na temat procedury)

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO). Dane kontaktowe do RPO można znaleźć pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi posiada obiekty na terenie Łodzi oraz aglomeracji łódzkiej i w Tomaszowie Mazowieckim. Niektóre obiekty posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

 

Siedziba główna przy ul. Wierzbowej 52, 90-133 Łódź

W budynku znajduje się Biuro Obsługi Klienta (BOK). Do budynku prowadzi wejście główne od strony ul. Wierzbowej 52, znajdujące się na wysokim parterze ze schodami bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drugie wejście do budynku przewidziane dla osób niepełnosprawnych (z windą) znajduje się w odległości około 20 metrów na prawo od wejścia głównego. Przy wejściu dla osób niepełnosprawnych jest dzwonek do przywołania pracownika ochrony, który otworzy wejście.

Do Biura Obsługi Klienta w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Biurze Obsługi Klienta na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Przy wejściu dla osób niepełnosprawnych znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Odpłatne świadczenie usług laboratoryjnego badania wody oraz samochodowych usług naprawczych, ul. Graniczna 54, 93-428 Łódź

Dla klientów ZWiK chcących skorzystać z płatnych usług świadczonych przez akredytowane laboratorium badania wody oraz określonych usług wykonywanych przez warsztat samochodowy  przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Granicznej 54 bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem na teren obiektu ZWiK wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynkach, w których świadczone są ww. usługi odpłatne na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Odpłatne świadczenie usług laboratoryjnego badania wody, Wydział Produkcji Wody – Tomaszów, ul. Jana Pawła II 45/47, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Dla klientów ZWiK chcących skorzystać z płatnych usług świadczonych przez akredytowane laboratorium badania wody przeznaczone jest wejście główne od strony ul. Jana Pawła II 45/47 bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu przed wejściem na teren obiektu ZWiK nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynkach, w których świadczone są ww. usługi odpłatne na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook