Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DLA KLIENTÓW
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

DLA KLIENTÓW / Wytyczne techniczne doboru wodomierzy dla nowoprojektowanych i istniejących przyłączy

WYTYCZNE DOBORU WODOMIERZY DLA NOWOPROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY

1. Cel i zakres opracowania.

 • Niniejsze wytyczne opracowano ze względu na wycofanie przez Polski Komitet Normalizacyjny normy PN-92 B-01706 „Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu” na podstawie, której dotychczas dobierano średnice wodomierzy oraz na nie zastąpienie jej żadną inną normą.
 • Norma PN-92/B-01706 jednak jest przywołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ale tylko w zakresie obliczenia przepływu obliczeniowego. Natomiast w zakresie doboru średnicy wodomierza norma ta nie jest przywołana w powyższym Rozporządzeniu.
 • Opracowanie niniejsze zawiera wytyczne dla doboru średnicy wodomierza do stosowania przez projektantów przy projektowaniu przyłączy i instalacji wodociągowej w budynkach wielolokalowych i jednorodzinnych.

2. Podstawa opracowania:

 • Opinia techniczna dobór wodomierzy głównych na podłączeniach wodociągowych w budownictwie wielolokalowym i użyteczności publicznej opracowana na zlecenie ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi przez dr inż. Piotra Tuza (opracowanie AQUA-TECH Smilewicz, Tuz Spółka jawna grudzień 2012 r).
 • Badania monitorowania zużycia wody wykonane na przeszło tysiącu budynków w całej Polsce polegające na rejestracji strumienia objętości wody (profilu rozbioru wody) dla różnej wielkości obiektów i różnej wagi impulsów (opracowania dr inż. Piotr Tuz Politechnika Białostocka).
 • Badania charakterystycznych strumieni objętości wody – monitoring podłączeń wodociągowych dla wybranych obiektów w m. Łódź.

3. Podstawa prawna.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328,1566,2180 z 2018 r. poz. 650) w szczególności:

 • Art. 5 ust. 1 Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych (w tym także wodomierzy) do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem.
 • Art. 15 ust. 3 Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
 • Art. 27 ust. 1 Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego.

4. Wytyczne formalne:

 • Dobór średnicy wodomierza realizuje projektant zgodnie z niniejszymi wytycznymi.
 • Za prawidłowe działanie wodomierzy głównych odpowiada ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi.
 • ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi ma prawo do zmiany średnicy wodomierza głównego w trakcie normalnej eksploatacji w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.
 • Niniejsze zasady nie dotyczą doboru wodomierzy dla celów innych niż związanych z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, chociaż nie wyklucza się ich stosowania przez analogię dla innych obiektów w uzgodnieniu z ZWiK Sp. z o.o.

 

 

5. Wytyczne techniczne.

5.1 Dla nowoprojektowanych obiektów:

 • Dobór średnicy wodomierza dla budynku jednorodzinnego i wielolokalowego do 15 lokali (z wyłączeniem budynków w zabudowie szeregowej).

Dla przyłączy w budynkach jednorodzinnych oraz w budynkach wielolokalowych do 15 lokali montowany będzie wodomierz o średnicy DN= 20 [mm] i Q3 ≤ 4 [m3/h] przygotowany do zabudowy systemu radiowego w jednym z użytkowanych przez ZWiK systemie.

Dla obliczenia straty ciśnienia w poniższych budynkach należy przyjąć przepływ Q=2,5 [m3/h]

Jeśli średnie zużycie wody w budynkach już użytkowanych nie przekracza 1m3/d

dopuszcza się dobór wodomierzy DN 15 [mm] i Q3 ≤ 2,5 [m3/h] przygotowanych do zabudowy systemu radiowego w jednym z użytkowanych przez ZWiK systemie.

 • Dobór średnicy wodomierza dla budynków wielolokalowych.

Dla przyłączy w nowych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), mających więcej niż 15 lokali dobrany zostanie wodomierz na podstawie metody statystycznej dr inż. Piotra Tuz.

Metoda statystyczna oparta jest na wykonanych przez autora badaniach zużycia wody polegających na rejestracji strumienia objętości wody w budynkach o tym samym sposobie użytkowania dla różnej wagi impulsu. W oparciu o tą rejestrację wyznaczono maksymalne i minimalne strumienie objętości wody. Na podstawie tej metody ustalono następujący sposób postępowania przy projektowaniu instalacji wodociągowej w budynku wraz z doborem wodomierza:

1. Wyznaczenie maksymalnego strumienia objętości wody Qmax na podstawie liczby lokali w budynku obliczając przeliczeniową liczbę lokali:

LLp = LL + LL* w następujący sposób:

a) ustalić liczbę lokali zaopatrywanych w zimną wodę i ciepłą wodę użytkową LL,

b) przeliczyć liczbę lokali zasilanych tylko w ciepłą wodę użytkową na liczbę lokali LL* wg wzoru

LL*=0,4 x LLc.w.u. gdzie

LL*- przeliczeniowa liczba lokali z zasilaniem w ciepłą wodę,

LLc.w.u.- liczba lokali zaopatrywana tylko w ciepła wodę.

2. Wyznaczenie Qmax ze wzoru:                                         

Qmax=2,32 + 0,038 x LLp

3. Porównanie Qmax z Q3 dla doboru wodomierza zgodnie z zależnością

Q3 ≥ Qmax

gdzie:

Q3 – ciągły strumień objętości [m3/h] wg normy PN EN 4064 przedstawiony w poniższej tabeli:                               

 Lp.

WODOMIERZE

Średnica [mm]

Q3 [m3/h]

Długość wodomierza  [mm]

Średnica podłączenia gwint/kołnierz

Minimalna długość studni wodom.[mm]

1

20

4

190

G 1’

1000

2

25

6,3

260

G1 1/4’

1200

3

32

10

260

G1 1/2’

1200

4

40

16

300

G 2’

1400

5

50

25

270

50

2150

6

80

63

300

80

2450

7

100

100

360

100

2750

8

150

160

450

150

3350

Przy analizie ciśnienia wymaganego dla zaopatrzenia w wodę budynku należy wziąć do obliczeń strat ciśnienia na wodomierzu, na przyłączu wodociągowym i instalacji wodociągowej maksymalny strumień objętości wody Qmax obliczony powyższym sposobem, a nie zgodnie z normą PN-92/B-01706 z 1992 r. „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.”

5.2 Dla obiektów istniejących dobór średnicy wodomierza nastąpi na podstawie historii zużycia wody w budynku i wyznaczenia maksymalnego strumienia objętości wody na podstawie wzoru:

1. Wyznaczenie Qmax ze wzoru:

Qmax=2,1715 + 0,1613 x Zużd

gdzie: Zużd – zużycie średniodobowe z miesiąca o maksymalnym zużyciu wody w roku

2. Porównanie Qmax z przepływem nominalnym wodomierza Q3 dla doboru wodomierza zgodnie z zależnością

Q3 ≥ Qmax

lub na podstawie monitoringu zużycia wody na przyłączu prowadzonym przez ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi przez czas nie krótszy niż 7 dni podczas normalnej eksploatacji przyłącza.

 • Dobór średnicy przyłącza i obliczenia instalacji wewnętrznej należy realizować jak dotychczas w oparciu o zapisy normy PN-92/B-01706 z 1992 r. „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”
 • Informacje szczegółowe dotyczące doboru średnicy wodomierza można uzyskać w Dziale Technicznym ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi
 • W przypadku instalacji wyposażonej w ciśnieniowy zbiornik powietrzno-wodny należy przeprowadzić monitoring zużycia wody przez odbiorcę. Monitoring prowadzony będzie przez dwa tygodnie
 • Nie dotyczy posesji posiadających wewnętrzną ochronę p.poż w budynkach

zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook