Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DLA KLIENTÓW
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

DLA KLIENTÓW / Opłaty na rok 2016

Przy rozliczeniach za dostarczoną wodę dla wszystkich odbiorców usług obowiązuje taryfa wieloczłonowa składająca się z:

  • ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz
  • stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody

 

Cena za m3 wody

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

cena netto

cena brutto

Jedn.

1

Grupa I

 

3,87

4,18

zł/m3

2

Grupa II

 

4,25

4,59

zł/m3

 

Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego- 9,4zł/odbiorcę/m-c (netto) [10,20 zl/odbiorcę/m-c brutto]

Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego pokrywają w stałej opłacie abonamentowej koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych oraz odczytów wodomierza i rozliczenia należności.

Rozliczane zgodnie z przepisami na grupy odbiorców koszty gotowości do świadczenia usług  zawarte w opłacie abonamentowej stanowią ok. 3% kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych, mieszczą się w przedziale wyznaczonym w przepisach (nie więcej niż 15% całości kosztów). Przyjęcie do stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych pomniejszyło odpowiednio o tę część koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń będące podstawą kalkulacji cen za 1m3 wody.

Opłata abonamentowa naliczana jest niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę.

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody- 4,14 zł/odbiorcę/m-c (netto) [4,47 zł/odbiorcę/m-c brutto]

Odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody pokrywają w stałej opłacie abonamentowej koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych i rozliczenia należności.

Opłata abonamentowa naliczana jest niezależnie od tego czy odbiorca usług pobierał wodę.

Powyższa opłata dotyczy także rozliczeń z Miastem Łódź za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych oraz za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe oraz zraszanie publicznych ulic i publicznych  terenów zielonych.

Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym – 7,30 zł/ odbiorcę/ okres rozliczeniowy  [ 7,88 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy  brutto] 

Odbiorcy w budynkach wielolokalowych z zarządcami których Spółka zawarła umowę o odrębne rozliczanie usług pokrywają w stałej opłacie abonamentowej koszty odczytu wodomierza i rozliczenia należności.

Opłata stosowana jest w przypadku, gdy na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo zawarło umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku.

Opłata abonamentowa na odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody –2,80 zł /odbiorcę /okres rozliczeniowy (netto)  [ 3,02 zł /odbiorcę /okres rozliczeniowy brutto]

Odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody pokrywają w stałej opłacie abonamentowej koszty odczytu wodomierza.

Niższa stawka w/w opłaty w porównaniu do stawki za odczyt wodomierza w budynku wielolokalowym wynika z mniejszej czasochłonności.

Cena za m3 ścieków.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

cena netto

cena brutto

Jedn.

1

Grupa I

 

 

 

1a

doprowadzanie ścieków do GOŚ sp. z o.o.

2,30

2,48

zł/m3

1b

oczyszczanie ścieków przez GOŚ sp. z o.o.

1,75

1,89

zł/m3

Ogółem

4,05

4,37

zł/m3

2

Grupa II

 

 

 

2a

doprowadzanie ścieków do GOŚ sp. z o.o.

2,36

2,55

zł/m3

2b

oczyszczanie ścieków przez GOŚ sp. z o.o.

4,13

4,46

zł/m3

Ogółem

6,49

7,01

zł/m3

 

Opłata za przyłączenie nieruchomości  do sieci :

  •  wodociągowej 193,16 zł netto ( 208,6 zł brutto)
  •  kanalizacyjnej 173,09 zł netto ( 186,9 zł brutto) 

Stawka oraz zasady stosowania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych -  zamieszczone zostały  na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. www.bip.zwik.lodz.plwww.zwik.lodz.pl.

Szczegółowe warunki dostarczania wody i odprowadzania ścieków określone są w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m. Łodzi oraz umowach zawieranych między spółką a odbiorcami usług.

Pozostałe informacje określone Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. (Dz.U.06.127.886) zamieszczone na stronie internetowej ZWiK Sp. z o.o. www.bip.zwik.lodz.plwww.zwik.lodz.pl.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook