Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DLA KLIENTÓW
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

DLA KLIENTÓW / Podłączenia do sieci wodno - kanalizacyjnej

BUDOWA PRZYŁĄCZA - KROK PO KROKU


1. Wniosek o wydanie wymagań technicznych, dotyczących przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej może złożyć w ZWiK Sp. z o.o. osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością ew. osoba korzystająca z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub upoważniony przez wnioskodawcę pełnomocnik (np. firma projektowa). Formularz można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi przy ul. Wierzbowej 52 oraz w siedzibie ŁSI w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 lub jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.lsi.net.pl lub tutaj: Wniosek o wydanie wymagań technicznych. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (Załącznik nr 1), a  w przypadku osoby korzystającej z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym opis statusu prawnego wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości.  W przypadku działki nabytej po podziale nieruchomości wskazane jest dołączenie mapy sytuacyjno-wysokościowej.

Pozostałe wnioski:

2. Projekt budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Projekt należy zlecić uprawnionemu projektantowi. Dokumentacja powinna być wykonana na podstawie wymagań technicznych oraz w oparciu o mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych.

3. Uzgodnienia.

Projekt, o którym mowa w pkt 2 należy uzgodnić:

3.1 - w ZWiK Sp. z o.o., jeśli taki wymóg zawarto w wydanych przez spółkę wymaganiach technicznych,
3.2 - w Zarządzie Dróg i Transportu (ustalenie lokalizacji, technologii robót oraz zawarcie umowy użyczenia terenu pod budowę przyłącza) w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, ew. we właściwej delegaturze UMŁ (ustalenie technologii robót, lokalizacji).
3.3 - w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej przy Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi przy ul. Traugutta 21/23.

4. Decyzja na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz zgłoszenie zamiaru budowy.

Po uzgodnieniu lokalizacji oraz technologii robót (w odniesieniu do projektowanego przyłącza) w Zarządzie Dróg i Transportu Inwestor powinien również w w/w Zarządzie (adres Łódź, ul. Piotrkowska 175) złożyć wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Wniosek można otrzymać w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 oraz w ŁSI w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 lub pobrać ze strony internetowej www.lsi.net.pl, www.zdit.uml.lodz.pl lub tutaj: Wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

Do wniosku należy dołączyć :

  • plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesioną lokalizacją umieszczanego urządzenia
  • wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów
  • uzgodnienie lokalizacji i urządzeń z zarządcą drogi

Po uzyskaniu w/w decyzji Inwestor lub upoważniona przez niego osoba spisuje z ZDiT umowę użyczenia pasa drogowego ( tekst umowy przygotowuje ZDiT )

Inwestor przed przystąpieniem do robót może zgłosić zamiar jego budowy do Referatu Urbanistyki w Delegaturze Urzędu Miasta Łodzi właściwej dla lokalizacji nieruchomości lub wybudować przyłącze bez zgłoszenia zamiaru budowy w trybie artykułu 29a Ustawy „ Prawo Budowlane ” Brak wniesienia w ciągu 30 dni sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza ( także brak odpowiedzi ) jest tożsamy z wyrażeniem zgody .

5. Powiadomienie o rozpoczęciu robót.

Inwestor bądź Wykonawca powiadamia ZWiK Sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia robót nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia – poprzez złożenie do Biurze Obsługi Klienta w siedzibie ZWiK (w Łodzi przy ul. Wierzbowej) „Zlecenia kontroli inwestycji”. Zlecenie kontroli inwestycji jest jednocześnie zleceniem na wykonanie włączenia do sieci miejskiej. Równocześnie przyszły odbiorca usług składa do Biura Obsługi Klienta w siedzibie ZWiK „Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków”. Druki można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz w siedzibie ŁSI w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 lub jest do pobrania na stronie internetowej www.lsi.net.pl lub tutaj: Zlecenie kontroli inwestycji oraz Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

6. Budowa przyłącza.

Budowę przyłącza należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Jeśli wykonanie przyłącza planowane jest równocześnie z budową wodociągu lub kanału w danej ulicy, należy wystąpić do ZWiK Sp. z o.o. o zgodę na równoległe prowadzenie prac. Formularz potrzebny w tej sytuacji można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz w siedzibie ŁSI w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 190 lub jest do pobrania na stronie internetowej www.lsi.net.pl lub tutaj: Wniosek o równoległe prowadzenie prac

7. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca po zakończeniu robót, sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego w Łodzi, gotowe do odbioru przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne (w stanie odkrytym, bez połączenia z siecią miejską) należy zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. Odbioru i wpisu do dziennika budowy dokonuje inspektor ZWiK Sp. z o.o., po czym wykonawca, inwestor i ZWiK Sp. z o.o. spisują protokół odbioru technicznego (wykonawca lub inwestor powinien dostarczyć do ZWiK Sp. z o.o. kompletną, powykonawczą dokumentację techniczną).

8. Podpisanie umowy na dostawę wody lub/i odbiór ścieków.

Formalności związane z podpisaniem umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy załatwić w Dziale Sprzedaży ZWiK Sp. z o.o. Umowa ta zawierana jest pomiędzy właścicielem posesji a ZWiK Sp. z o.o. Uruchomienie przyłącza nastąpi po podpisaniu umowy.

Formularz umowy dostępny tutaj:

Umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Załącznik nr 1 do umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

SZACUNKOWY CZAS NA PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI NA WYKONANIE PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ:

1.  Wniosek o podanie wymagań technicznych do ZWiK  21 dni roboczych
2.  Projekt budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego ok. 7-14 dni
3.  3.1 Uzgodnienie w ZWiK (o ile wymagane)

3.2 Uzgodnienie w ZDiT lokalizacji przyłącza

3.2 Wydanie przez ZDiT zgody na umieszczenie przyłącza

3.3 Uzgodnienie w ZUDP

do 21 dni

14-21 dni

14 dni

14-30 dni

4.  Zgłoszenie robót związanych z budową przyłącza do Referatu Urbanistyki w Delegaturze Urzędu Miasta Łodzi właściwej dla lokalizacji nieruchomości nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

!!! UWAGA !!!

Jednocześnie informujemy, iż w związku z realizacją programu "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" współfinansowanym z Funduszu Spójności UE oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w mieście Łodzi, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej ciągu 2 lat od wybudowania kanalizacji. Właściciel nieruchomości ma również możliwość przyłączenia posesji do sieci wodociągowej.

Aby podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jej właściciele muszą pokryć z własnych środków koszty wykonania:

  • projektu i budowy przyłącza kanalizacyjnego na odcinku: od kanału miejskiego lub wykonanego sięgacza poprzez studnię rewizyjną, zlokalizowaną na terenie posesji, do połączenia z istniejącą instalacja kanalizacyjną na terenie posesji.
  • projektu i budowy przyłącza wodociągowego na odcinku: od miejsca włączenia do przewodu głównego do wodomierza głównego na terenie posesji.

zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook