Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DLA KLIENTÓW
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngbiuro-obslugi-klienta_7_ebok_dluzsze_el.jpg

DLA KLIENTÓW / Komunikat dla projektantów

Zasady stosowania w projektowaniu sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej natężeń deszczów miarodajnych wg modelu prognozowanych do 2050 r. opadów deszczu na obszarze m. Łodzi


Miasto Łódź w celu prawidłowego projektowania systemów odprowadzania i retencjonowania wód opadowych na obszarze miasta zleciło opracowanie (na podstawie danych opadowych zarejestrowanych na stacji meteorologicznej Łódź – Lublinek, w latach 1983-2016) modelu natężeń deszczów miarodajnych oraz modelu prognozowanego do 2050 r. w oparciu o przyjęty scenariusz zmian klimatycznych.

Prognozowane do roku 2050 maksymalne wartości natężeń opadów miarodajnych dla m. Łodzi dla czasu trwania t=15 min. wynoszą odpowiednio:

  •         dla prawdopodobieństwa występowania p=20% (tj. raz na 5 lat) → Q=200 l/s ha;
  •         dla prawdopodobieństwa występowania p=50%  (tj. raz na 2 lata) → Q=161 l/s ha.

W związku z powyższym do prac projektowych związanych z projektowaniem sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz przyłączy (w części dotyczącej odprowadzania wód opadowych) zaleca się stosowanie ww. wartości natężeń deszczów miarodajnych wg nw. zasad:

  1. W obliczeniach hydraulicznych nowoprojektowanych sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz przyłączy należy stosować wartości natężeń deszczów miarodajnych jw. wynikające z przedmiotowego modelu.
  2. W wymaganiach technicznych wydawanych przez ZWiK określona będzie maksymalna sekundowa ilość wód opadowych i roztopowych mogąca być odebrana (z projektowanej sieci kanalizacyjnej lub przyłącza) przez odbiornik wskazany w wymaganiach.
  3. Przy projektowaniu miejskich kanałów deszczowych i ogólnospławnych (z uwagi na ograniczoną przepustowość odbiorników tj. rzek oraz sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej) zaleca się ograniczenie ilości wód pochodzących z terenu zlewni (z wyłączeniem odwodnienia ulic), które będą mogły być odprowadzane do tej sieci.
  4. Ilość wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu posesji określana będzie na podstawie ustaleń zawartych w obowiązujących Projektach Generalnych i Koncepcjach odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

W przypadku ograniczenia ilości wód wynikających z możliwości ich odbioru nadmiar należy gromadzić w zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych na projektowanych sieciach kanalizacyjnych czy instalacjach celem późniejszego ich zrzutu do odbiornika i/lub zagospodarować je w miejscu ich powstawania.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook