Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
DLA KLIENTÓW
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
taryfy_i_cenniki_podstrona_1.pngelektroniczne_biuro_4.jpg

DLA KLIENTÓW / Wytyczne

Wytyczne dotyczące pasów ochronnych  sieci i  przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rurociągów przesyłowych będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o.       

 I. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz przyłącza wod. i kan.

Szerokości pasów ochronnych wynoszą odpowiednio:

1. dla sieci wodociągowej:  
   - o średnicy do Ø 250 mm – po 3 m od osi, po obu stronach  przewodu,
   - o średnicy powyżej  Ø 250 mm  do Ø 500  mm – po 5 m od  osi, po obu stronach przewodu,
   - o średnicy powyżej Ø 500  mm do Ø1000 mm – po 8 m od osi, po obu stronach przewodu,

 1. dla sieci kanalizacyjnej, niezależnie od przekroju i rodzaju kanału – po 5 m od  zewnętrznej krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanałem,
 2. dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – po 2,5 m od osi, po obu stronachprzewodu.

W ww. pasach nie można bez gody ZWiK Sp. z o.o.:

 • lokalizować  budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem,
 • dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich wypłycenie poniżej normatywnej strefy przemarzania,
 • lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5m od zewnętrznej krawędzi przewodu.

Sieci, przyłącza oraz instalacje uzbrojenia terenu można lokalizować w pasach ochronnych w uzgodnieniu ze ZWIK Sp. z  o. o.

 

 I. Rurociągi przesyłowe.

Są to będące w posiadaniu ZWiK Sp. z .o. o. rurociągi przesyłowe:  „Bronisławów – Kalinko- Łódź”, „Tomaszów – Rokiciny- Łódź ”oraz rurociągi wody surowej z ujęć wody.


1. Dla rurociągów o średnicy do Ø 1000 mm ustala się:

 •  Pas eksploatacyjny o szerokości 4,0 m (po 2,0 m od osi).

Obowiązuje w nim zakaz:

- lokalizacji budynków i innych naniesień trwale związanych z gruntem,

- nasadzeń drzew,

- zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich  wypłycenie poniżej normatywnej strefy przemarzania.

 •  Pasy ochronne pośrednie o szerokości 3,0 m od krawędzi pasa eksploatacyjnego. Obowiązuje w nich zakaz:

- lokalizacji wszelkich budynków  i innych naniesień  trwale związanych z gruntem,

- nasadzeń drzew (z wyłączeniem drzew o korzeniach rozłożystych i penetrujących grunt do głębokości do 1,0 m)

- zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich  wypłycenie poniżej normatywnej strefy przemarzania.

 •  Pasy bezpieczeństwa o szerokości 3,0 m od krawędzi pasa ochronnego pośredniego. Obowiązuje w nich:

- zakaz lokalizacji wszelkich budynków i innych naniesień trwale związanych z gruntem za wyjątkiem dróg.

- możliwość prowadzenia produkcji leśnej, rolniczej i ogrodniczej. 

2.   Dla rurociągów przesyłowych o średnicy powyżej 1000 mm ustala się :

 •  Pas eksploatacyjny  posiadający  szerokość  6,0 m (po 3,0  m od  osi).
 •  Pasy  ochronne pośrednie o  szerokości  4,0 m od  krawędzi pasa eksploatacyjnego.
 •  Pasy  bezpieczeństwa o  szerokości   3,0 m od krawędzi pasa ochronnego  pośredniego.

Ograniczenia w w/w pasach -  jak dla rurociągów o średnicy do 1000 mm.

 

Ewentualne odstępstwa od w/w zasad wymagają zgody ZWiK Sp. z o.o.

Łódź, XII 2016r.


zapisz wypisz
Zgadzam się na zasady prywatności serwisu www.zwik.lodz.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych w celu kontaktu ze mną, na warunkach określonych w Zasadach prywatności.
ZWiK na YouTube
ZWiK na Facebook